Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING

Via de website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Studio STRT acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houdt Studio STRT zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de website verkrijgt Studio STRT bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven worden bewaard en gebruikt, in het kader van de opgevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze verstrekt worden om te verwerken.

Voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruikt Studio STRT NAW-gegevens, e-mailadres en verdere (optionele) zelf opgegeven informatie.

Gebruik en opslag van klantgegevens

Ter behoeve van een goede dienstverlening ontvangt Studio STRT bepaalde gegevens, zoals NAW gegeven en inloggegevens van diensten van derden. Inloggegeven worden alleen gebruikt tijdens de opdrachtperiode en uitsluitend ter behoeve van de dienstverlening. Studio STRT verklaart alle gegevens uitsluitend te gebruiken ter behoeve van en alleen voor noodzakelijk gebruik. Gegevens worden nooit gedeeld met derden tenzij anders nadrukkelijk vermeld of tenzij daar noodzaak toe is en altijd met schriftelijke toestemming.
Klantgegevens worden voor een termijn van tenminste 2 jaar veilig bewaard.

Reclame

Buiten de website om kan Studio STRT ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via onze social mediakanalen.

Contactformulier

Studio STRT biedt via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen/ contact op te nemen middels een contactformulier, waarbij gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Bij bepaalde gegevens is het mogelijk om zelf te bepalen of deze worden verstrekt. De gegevens die worden toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van uw verzoek. Daarbuiten deelt Studio STRT de verstrekte gegevens niet met derden. Wel zijn op de website social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten persoonsgegevens.

Cookies

Op de website worden door Studio STRT, en derden, cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan de website het apparaat van bezoekers worden geplaatst of via het apparaat uitgelezen kunnen worden. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen, (gepersonaliseerde) advertenties te tonen en social media toepassingen mogelijk te maken.

Beveiliging

Studio STRT neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de website te gebruiken. Daarna bewaard Studio STRT gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de site zijn verbonden. Studio STRT kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Studio STRT raadt aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Studio STRT behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat bezoekers van deze wijzigingen op de hoogte zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Studio STRT opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die met uw toestemming gebruikt worden, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens wilt laten beperken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Studio STRT als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Studio STRT
Melkweg 51
7871 PH Klijndijk
info@StudioSTRT.nl
www.StudioSTRT.nl
KVK 76312488